پنج شنبه , ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
آخرین نوشته‌ها
خانه | Question | سلام ببخشید من یه برنامه به زبان c داشتم لطف میکنید راهنمایی بکنیده بنده رو ممنون میشم

سلام ببخشید من یه برنامه به زبان c داشتم لطف میکنید راهنمایی بکنیده بنده رو ممنون میشم

انجمن پرسش و پاسخدسته بندی: ++C/Cسلام ببخشید من یه برنامه به زبان c داشتم لطف میکنید راهنمایی بکنیده بنده رو ممنون میشم
mds07 عضو سایت asked 8 ماه ago

در این تمرین نیاز است که برنامه گرفتن نمرات
دانشجوها و محاسبه معدل آنها را به شکل زیر تغییر دهید:
.۱ برای دانشجو، یک struct تعریف کنید و مشخصات زیر را در مورد دانشجو درون آن قرار دهید:
a . نام دانشجو: رشتهای با طول ۰۲
b . نام خانوادگی دانشجو: رشتهای با طول ۰۲
c . شماره دانشجویی: رشتهای با طول ۱۲
d . معدل دانشجو: یک عدد اعشاری ) float )
.0 برای هر درس، یک struct تعریف کنید و مشخصات زیر را در مورد هر درس، درون آن قرار دهید:
a . نام درس: رشتهای با طول ۳۲
b . کد درس: رشتهای با طول ۱۲
c . تعداد واحد درس: یک عدد صحیح ) int )
.3 برای ثبت نام دروس، یک struct تعریف کنید و مشخصات زیر را در آن قرار دهید:
a . کد درس مورد نظر: رشتهای با طول ۱۲
b . شماره دانشجوی ثبتنامی در درس مورد نظر: رشتهای با طول ۱۲
c . نمره دانشجوی مورد نظر در درس ثبت نامی: یک عدد اعشاری ) float ( بین ۲ تا ۰۲
پس از تعریف struct های بالا، برنامهای بنویسید که به شکل زیر عمل کند:
.۱ تعداد دانشجوها و تعداد درسها را از کاربر بگیرید. یعنی نه تعداد دروس و نه تعداد دانشجو ثابت نیستند.
سپس با استفاده از تخصیص حافظه پویا ) malloc (، به اندازه مناسب برای دانشجوها و دروس در
متغیرهایی فضا اختصاص دهد و مشخصات هر درس و دانشجو را از کاربر گرفته و در آن متغیرها قرار
دهد.
.۰ سپس ماتریسی تعریف کرده که تعداد سطر آن به تعداد دروس و تعداد ستون آن به تعداد دانشجوهاست.
ابتدا تمامی خانههای این ماتریس را صفر قرار دهید. سپس از کاربر بپرسید که برای هر درایه این ماتریس
که نشان دهنده یک شماره درس و یک شماره دانشجویی خاص است، آیا دانشجوی مورد نظر در آن
درس ثبت نام کرده است یا خیر؟ اگر کاربر عدد یک وارد کرد نشان دهنده مثبت بودن جواب )ثبت نام
دانشجو در آن درس( است. در غیر این صورت، درایه مربوطه باید همچنان صفر بماند. در نهایت با جمع
زدن تمامی درایههای این ماتریس، تعداد کل ثبت نام دانشجوها در دروس مختلف به دست میآید. این
مقدار را در متغیری به نام Registrations ذخیره کنید.
.۳ در مرحله سوم، به تعدادی که در متغیر Registrations مشخص شده است، فضا برای زوج درس-دانشجو
)یعنی struct مربوط به ثبت نام دروس( اختصاص دهید. برای این کار، لازم است که باز هم از تخصیص
حافظه پویا استفاده کنید.
.۴ پس از این، برای هر کدام از struct های مربوط به ثبت نام دروس، نمره دانشجوی مورد نظر در درس
مربوطه از کاربر دریافت میگردد.
.۵ سپس معدل هر دانشجو را محاسبه و در متغیر تعریف شده برای معدل دانشجو در struct مربوطه ذخیره
کنید. در نهایت نیز تمامی مشخصات دانشجوها را )شامل معدل محاسبه شده آنها( چاپ کنید.
 
 
لطفا راهنمایی کنید خیلی مهم هست